Tờ khai miễn trừ thuế thu nhập cá nhân thu nhập thời vụ 2016 (mẫu 02/CK-TNCN)

Mẫu số: 02/CK-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)
Tải về bên dưới.

Nội dung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN CAM KẾT
(Áp dụng cho cá nhân chưa đến mức thu nhập chịu thuế TNCN) 

Kính gửi: (Tên tổ chức, cá nhân trả thu thập)
1. Tên tôi là:
2. Mã số thuế:
3. Số CMND/hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
4. Địa chỉ cư trú:
5. Tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập:
Tôi cam kết rằng, trong năm tôi chỉ có thu nhập duy nhất tại (tên tổ chức, cá nhân trả thu nhập) nhưng ước tính tổng thu nhập không quá.....(*)..... triệu đồng (ghi bằng chữ ) nên không đến mức phải nộp thuế TNCN. 
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.
…., ngày …… tháng …… năm……....
          CÁ NHÂN CAM KẾT
            (Ký, ghi rõ họ tên)
Ghi chú: (*) Số tiền khai tại mục này được xác định bằng mức giảm trừ gia cảnh được tính trong năm:
VD: 
- Trường hợp người cam kết không có người phụ thuộc: số tiền khai là 9 triệu đồng x 12 tháng = 108 triệu đồng.
- Trường hợp người cam kết có 01 người phụ thuộc thực tế phải nuôi dưỡng trong năm là 10 tháng: 
Số tiền khai = 108 triệu đồng + 3,6 triệu đồng x 10 tháng = 144 triệu đồng


Tải về file Word mẫu 02/CK-TNCN: Bên dưới.
ĉ
Saigon Aroma,
20:02, 6 thg 11, 2016