Năm 2016

Mức giảm trừ gia cảnh (mức thu nhập miễn thuế) đối với cá nhân người nộp thuế: 9 triệu đồng/tháng
Mức miễn giảm đối với mỗi người phụ thuộc: 3,6 triệu đồng/tháng

Biểu thuế thu nhập cá nhân năm 2016

 Bậc thuếThu nhập chịu thuế/tháng (triệu đồng)  Thuế suất (%)
 1 Tới 5 5
 2 5 tới 10 10
 3 10 tới 18 15
 4 18 tới 32 20
 5 32 tới 52 25
 6 52 tới 80 30
 7 80 trở lên 35


Đối tượng nộp thuế
Những người phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho các cơ quan thuế tại Việt Nam là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam. Các cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam cũng là đối tượng chịu sự điều chỉnh của luật. Trong đó, cá nhân cư trú là người đáp ứng điều kiện có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Hoặc cá nhân đó có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo hợp đồng thuê có thời hạn.

Khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ trong tính toán thuế thu nhập cá nhân bao gồm giảm trừ đối với đối tượng nội thuế và với người phụ thuộc. Theo đó, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (tức 108 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Người phụ thuộc gồm các đối tượng như con, vợ chồng, bố mẹ, cá nhân ruột không người nương tựa mà đối tượng nộp thuế đang trực tiếp nuôi dưỡng.

Các đối tượng trong độ tuổi lao động (đủ 15 tuổi) phải đáp ứng đồng thời điều kiện là người bị khuyết tật, không có khả năng lao động mà không có thu nhập, hoặc thu nhập bình quân tháng trong năm không quá 1 triệu đồng.

Đối tượng ngoài tuổi lao động không có thu nhập khác hoặc tổng thu nhập bình quân tháng không quá 1 triệu đồng sẽ được coi là người phụ thuộc.

Thời hạn quyết toán

Các tổ chức trả thu nhập và cá nhân thuộc diện tự khai quyết toán thuế sẽ phải nộp hồ sơ muộn nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (ấn định vào ngày 31/3 hàng năm).

Trong trường hợp là người nước ngoài có hợp đồng làm việc tại Việt Nam và cần quyết toán trước khi về nước thì phải hoàn thành hồ sơ chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày cá nhân xuất cảnh.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Việc hoàn thuế được thực hiện khi số tiền đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp trong kỳ tính thuế, hoặc cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế.