Năm 2013

Biểu thuế thu nhập cá nhân 6 tháng đầu năm 2013

 Bậc thuếThu nhập chịu thuế/tháng (triệu đồng)  Thuế suất (%)
 1 Tới 5 5
 2 5 tới 10 10
 3 10 tới 18 15
 4 18 tới 32 20
 5 32 tới 52 25
 6 52 tới 80 30
 7 80 trở lên 35
Mức giảm trừ gia cảnh cá nhân người nộp thuế: 4 triệu đồng/tháng
Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc: 1.6 triệu đồng/tháng

Biểu thuế thu nhập cá nhân 6 tháng cuối năm 2013

 Bậc thuếThu nhập chịu thuế/tháng (triệu đồng)  Thuế suất (%)
 1 Tới 5 5
 2 5 tới 10 10
 3 10 tới 18 15
 4 18 tới 32 20
 5 32 tới 52 25
 6 52 tới 80 30
 7 80 trở lên 35
Mức giảm trừ gia cảnh cá nhân người nộp thuế: 9 triệu đồng/tháng
Mức giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc: 3.6 triệu đồng/tháng

TỔNG GIẢM TRỪ GIA CẢNH NGƯỜI NỘP THUẾ NĂM 2013: 78 TRIỆU ĐỒNG
Tổng giảm trừ cho 01 người phụ thuộc năm 2013: 31.2 TRIỆU ĐỒNG

Thông tin thuế thu nhập cá nhân năm 2013
Tổng cục Thuế ban hành Công văn 336 hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2013.

Theo đó, các khoản giảm trừ mỗi tháng, từ tháng 1 đến tháng 6.2013 là 4 triệu đồng cho cá nhân nộp thuế và 1,6 triệu đồng cho người phụ thuộc; từ tháng 7 đến tháng 12 là 9 triệu đồng cho cá nhân nộp thuế và 3,6 triệu đồng cho người phụ thuộc. Như vậy, trong năm 2013, người nộp thuế được giảm trừ 78 triệu đồng (chưa tính người phụ thuộc).

Về trường hợp ủy quyền quyết toán thuế, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị chi trả thu nhập khấu trừ theo tỷ lệ 10% hoặc 20% nếu cá nhân không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền quyết toán tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế...