THUẾ‎ > ‎

Danh sách hồ sơ khai thuế có thể nộp qua mạng

Nếu bạn dùng phần mềm khai thuế online, bạn có thể đăng ký các hồ sơ khai thuế nộp qua mạng trong danh sách sau:

Báo cáo tài chính
1 Bộ báo cáo tài chính (QĐ 15/2006-BTC) Theo năm
2 Bộ báo cáo tài chính (QĐ 16/2006-BTC) Theo năm
3 Bộ báo cáo tài chính (QĐ 48/2006-BTC) Theo năm
4 Bộ báo cáo tài chính (QĐ 99/2000-BTC)               Theo năm
Hóa Đơn
5 Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn (BC21/AC)  Ngày
6 Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn          Theo kỳ (nửa năm - kỳ 1, kỳ 2)
7 Báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ (BC/08AC)  Theo tháng
8 Thông báo kết quả hủy hóa đơn (TB03/AC)  Ngày
9 Thông báo phát hành hóa đơn (TB01/AC)  Ngày

Phí, lệ phí
10 Bảo vệ môi trường 01 Tháng
11 Bảo vệ môi trường 02 Năm
12 Phí xăng dầu 01 Tháng
13 Phí, lệ phí01 Tháng
14 Phí, lệ phí02 Năm

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân
15 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/KK-BH) Theo năm
16 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/KK-XS) Theo năm
17 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (05/KK-TNCN) Theo năm
18 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (06/KK-TNCN) Theo năm
19 Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (08B/KK - TNCN) Theo năm

Thuế giá trị gia tăng
20 Tờ khai GTGT cho Dự án đầu tư (02/GTGT) Theo tháng
21 Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT) Theo tháng
22 Tờ khai GTGT TT trên doanh thu (Mẫu số 04/GTGT) Theo tháng
23 Tờ khai thuế GTGT KD ngoại tỉnh (Mẫu số 05/GTGT) Theo tháng

Thuế Môn bài
24 MBAI/01 Theo năm

Thuế nhà thầu
25 Thuế Nhà thầu nước ngoài (01/NTNN) Theo tháng
26 Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN) Theo kỳ
27 Tờ khai quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (04/NTNN) Ngày
28 Tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài (03/NTNN) Theo tháng

Thuế tài nguyên
29 Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên (02/TAIN) Theo năm
30 Tờ khai thuế quyết toán thuế tài nguyên (03/TAIN) Theo năm
31 Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) Theo tháng

Thuế thu nhập cá nhân
32 09/KK-TNCN Theo quý
33 Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in Theo quý
34 Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (01/KK-BH)   Tháng/Quý
35 Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (01/KK-XS)   Tháng/Quý
36 Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN)   Tháng/Quý
37 Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (03/KK-TNCN)   Tháng/Quý
38 Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (03/KK-TNCN) (2009)   Tháng/Quý
39 Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (08/KK-TNCN) Theo quý
40 Tờ khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân (08A/KK-TNCN) Theo quý
41 Tờ khai thuế thu nhập cá nhân - mẫu 07/KK-TNCN   Tháng/Quý

Thuế thu nhập doanh nghiệp
42 Bảng kê gia hạn thuế TNDN theo TT170 (GHTNDN_TT170) Theo năm
43 Bảng kê gia hạn thuế TNDN theo TT83/2012/TT-BTC Theo năm
44 Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) Theo năm
45 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (02/TNDN) Theo quý
46 Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (04/TNDN) Theo tháng
47 Tờ khai thuế TNDN tạm tính (01B/TNDN) Theo quý

Thuế tiêu thụ đặc biệt
48 Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)                Theo tháng

Comments