THUẾ‎ > ‎

Các trang web Thuế - Kế toán

Các trang web về Thuế - Kế toán

Tư vấn thành lập công ty:  http://www.mocongty.com/ 
Tư vấn kế toán: http://tuvan.webketoan.vn/
Kế Toán Trưởng - Diễn đàn: http://ketoantruong.com.vn/


Bài viết về Thuế - Kế toán


■ Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:
(Tham khảo Điều 14 - Thông tư 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012)
Comments