THUẾ‎ > ‎

Các phụ lục khai thuế GTGT

MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT VÀ DANH MỤC PHỤ LỤC

MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT
GTGT: giá trị gia tăng
HHDV: hàng hoá dịch vụ
NNT: người nộp thuế
SXKD: sản xuất kinh doanh

DANH MỤC PHỤ LỤC
(Ban hành kèm theo thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)
- Phụ lục 1: Tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) – mẫu số 01/GTGT
- Phụ lục 2: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra – mẫu số 01-1/GTGT
- Phụ lục 3: Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào – mẫu số 01-2/GTGT
- Phụ lục 4: Bảng tổng hợp thuế giá trị gia tăng theo bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – mẫu số 01-3/GTGT
- Phụ lục 5: Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong kỳ – mẫu số 01-4A/GTGT
- Phụ lục 6: Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm – mẫu số 01-4B/GTGT
- Phụ lục 7: Bảng kế số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh – mẫu số 01-5/GTGT
- Phụ lục 8: Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư – mẫu số 02/GTGT
- Phụ lục 9: Tờ khai thuế giá trị gia tăng – mẫu số 06/GTGT
- Phụ lục 10: Giải trình khai bổ sung, điều chỉnh – mẫu số 01/KHBS
- Phụ lục 11: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng – mẫu số 07/GTGT
Comments