THUẾ‎ > ‎

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Sau khi phát hành hóa đơn lần đầu, bạn phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý (phải báo cáo kể cả bạn không sử dụng tờ hóa đơn nào). Ví dụ quý 3 thì bạn sẽ báo cáo trong vòng từ ngày 1 tới ngày 20 tháng 10. Bạn mở phần mềm hỗ trợ kê khai thuế và chọn in "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn" rồi in ra giấy (hoặc in ra file pdf rồi in ra giấy). Nội dung báo cáo này như hình ảnh dưới đây:
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn
  • Điền tên công ty, mã số thuế, địa chỉ
  • Tên loại hóa đơn: Chọn "Hóa đơn giá tị gia tăng"
  • Ký hiệu mẫu hóa đơn: Đổi "01GTKT3" thành "01GTKT3/001"
  • Ký hiệu hóa đơn: Như trên hóa đơn, ví dụ SM/12P
  • Số tồn đầu kỳ, mua/phát hành trong kỳ: Ghi số còn từ kỳ trước và số phát hành thêm
  • Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ: Ghi tương ứng
  • Số tồn cuối kỳ: Ghi số tờ còn lại cuối kỳ

Bạn làm 2 bản đem đến chi cục thuế nộp hoặc nếu bạn đã mua token khai thuế online thì bạn sẽ mở trang web khai thuế, đăng nhập và gửi báo cáo đi.

Comments