IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

Đoạn code của Yahoo, Skype Chat Icon

Yahoo! Messenger Code:

<a href="ymsgr:sendim? YM_CỦA_BẠN " mce_href="ymsgr:sendim?YM_CỦA_BẠN" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u= YM_CỦA_BẠN &t=1" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=saromalang&t=1"></a>

Hình ảnh: 

<a href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE" mce_href="ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE" border="0"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=2" mce_src="http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=2"></a>

Hình ảnh: 
 

Skype Chat/Call:

Để lấy code và chọn icon:

Code:
<script type="text/javascript" src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/js/skypeCheck.js"></script>
<a href="skype:SKYPE_CỦA_BẠN?call"><img src="http://download.skype.com/share/skypebuttons/buttons/call_blue_white_124x52.png" style="border: none;" width="124" height="52" alt="Skype Me™!" /></a>

Hình ảnh:
 Skype Me™!

Comments