IT - MÁY TÍNH‎ > ‎

Quản lý dự án với Redmine

Cần cài Ruby và Redmine vào máy chủ server, người dùng sẽ truy cập Redmine từ xa để xem thông tin tiến độ hay cập nhật tiến độ công việc.
  • Trang chủ: http://www.redmine.org/
  • Hướng dẫn cài: http://www.redmine.org/projects/redmine/wiki/RedmineInstall
Redmine should run on most Unix, Linux, Mac, Mac Server and Windows systems as long as Ruby is available on this platform.
Comments