CUỘC SỐNG‎ > ‎

Các loại bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe của các công ty bảo hiểm

Liberty Medicare: http://www.libertyinsurance.com.vn/
Liberty Healthcare: http://www.libertyinsurance.com.vn/index.php/vi/san-pham/bao-hiem-ca-nhan/bao-hiem-suc-khoe-healthcare

Bảo hiểm sức khỏe Prudential: http://www.prudential.com.vn/corp/prudential_vi_vn/solutions/Baove/Baohiemchamsocsuckhoe.html

Bảo hiểm Bưu điện PTI: http://www.pti.com.vn/production/view/16.html

Bảo hiểm sức khỏe Bảo Minh: http://baohiembaominh.com.vn/bao-hiem-suc-khoe-toan-dien.html

PVI Care: http://www.pvi.com.vn
(Dầu khí Việt Nam)

Aon Care:
(Bảo Việt và AON)

Bảo Việt Care: http://www.baovietcare.com/
Bảo Việt Health Care

Bảo hiểm sức khỏe của bệnh viện

Các bệnh viện: Hoàn Mỹ, Quốc Tế Sài Gòn, Hạnh Phúc, An Sinh, v.v...

Danh sách các công ty bảo hiểm sức khỏe

Tổng công ty Bảo Việt
Tổng công ty Bảo Minh
Gras Savoye Willis Việt Nam
Bảo hiểm Dầu Khí (PVI)
Bảo hiếm Quân Đội (MIC)
Bảo hiểm Toàn Cầu (GIC)
Bảo hiểm BIDV (BIC)
Bảo hiểm Bưu Điện (PTI)
Bảo hiểm Insmart
Bảo hiểm Viễn Đông
Công ty Môi giới bảo hiểm AON Việt Nam
Công ty Môi giới bảo hiểm MARSH Việt Nam

Comments