NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN ~ Hỏi đáp


Ghi nợ / Ghi có

khi kinh doanh bạn mở một cuốn sồ để ghi thu chi tiền và phía bên trái ghi phần thu tiền, phía bên phải ghi phần chi tiền, mổi bên như vậy kế toán gọi tên là bên nợ và bên có.
Theo nguyên tắc kế toán việt nam thì các thì các loại tài sản khi tăng ghi bên nợ, khi giảm ghi bên có 
ví dụ tài khoản bằng tiền, tài khoản vật tư, công cụ,hàng hoá, bán thành phẩm, thành phẩm, tài khoản các khoản phải thu, tài khoản tài sản cố định .v.v. khi tăng thêm ghi bên nợ (phía bên trái sổ kế toán) khi giảm ghi bên có (phía bên phải sổ kế toán). các tài khoản nguồn vốn và các khoản phải trả thì ghi ngược lại. 
lưu ý khái niêm phần bên nợ và phần bên có cùa một tài kế toán thì khác với khái niêm về tài khoản nợ và tài khoản có trong kế toán nhé 
ví dụ tài khoản loại 1 và loại 2 là tài sản nợ (có số đầu là số 1 hoặc 2 : ví dụ TK tiền mặt 111, TK tài sản cố định 211)
tài khoản loại 3 và loại 4 là tài sản có ví dụ TK phải trả người bán 311, TK vốn chủ sở hữu 411.
ngoài ra còn có loại tài khoản lưỡng tính (giống như BD vậy)
người ta phân biệt như vậy để từ đó cho ta dể nhận biết hơn khi biết nó là loại tài khoản nợ thì có tính chất chung là gì, và loại tài khoản có thì có tính chất chung là gì.
Trên đây tôi chỉ nêu tóm tắc về nguyên lý kế toán mà thôi nếu muốn thật sự hiểu nó thì bạn phải đọc kỹ nguyên lý kế toán và phải thực hành làm kế toán một số lần nhất định, lúc ấy tự nhiên bạn sẽ thông suốt. chúc may mắn nhé
Tư vấn bởi: tdlinh2006 - Yahoo! Hỏi đáp

Số hiệu chứng từ khi làm sổ kế toán

Mục "Số hiệu" ở dưới "Chứng từ" trong "Nhật ký bán hàng", "Nhật ký mua hàng", v.v...: Đây là số hiệu do người làm kế toán quy định (không phải ký hiệu hay số hóa đơn) cho mỗi hóa đơn. Thường đánh số từ nhỏ đến lớn. Ví dụ phiếu thu đặt số hiệu là PT001, PT002, ... phiếu chi PC001, PC002, v.v...
Có thể dùng số hiệu chung cho các loại (đánh số từ nhỏ tới lớn) tuy nhiên dễ nhầm lẫn cho người làm kế toán.

Ghi sổ kế toán theo tháng, theo quý hay theo năm?

Tùy làm sao cho dễ quản lý. Nếu ít thì có thể ghi theo năm cho dễ theo dõi.

Khấu hao tài sản cố định

(sẽ sớm xuất hiện)
Liên quan:  SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Mẫu số S21-DN

Hao mòn tài sản cố định

(sẽ sớm xuất hiện)
Liên quan: THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Mẫu số S23-DN
Comments