Các hình thức kế toán cho doanh nghiệp


Đăng ký chế độ kế toán : (Sao cho phù hợp với mô hình của doanh nghiệp)
* Áp dụng chế độ kế toán theo Quyết Định 15 hay 48
* Chọn lựa hình thức kế toán (Nhật ký sổ cái, nhật ký chứng từ, chứng từ ghi sổ hoặc nhật ký chung)
* Chọn các phương tính giá trị hàng tồn kho (nhập sau xuất trước “lifo”; nhập trước xuất trước“fifo”; giá thực tế đích danh, bình quân gia quyền tức thời; bình quân gia quyền cuối kỳ)

* Chọn phương pháp trích khấu hao tài sản cố định
o a.- Phương pháp khấu hao tuyến tính cố định (Khấu hao đường thẳng);
o b.- Phương pháp khấu nhanh :
o - Theo số dư giảm dần có điều chỉnh
o - Theo phương pháp khấu hao theo tổng số

Danh mục sổ

Số TTTên sổKý hiệuHình thức kế toán
Nhật ký chungNhật ký - Sổ CáiChứng từ
ghi sổ
1Nhật ký - Sổ CáiS01-DNN-x-
2Chứng từ ghi sổS02a-DNN--x
3Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổS02b-DNN--x
4Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)S02c1-DNN--x
S02c2-DNNx
5Sổ Nhật ký chungS03a-DNNx--
6Sổ Nhật ký thu tiềnS03a1-DNNx--
7Sổ Nhật ký chi tiềnS03a2-DNNx--
8Sổ Nhật ký mua hàngS03a3-DNNx--
9Sổ Nhật ký bán hàngS03a4-DNNx--
10Sổ Cái (dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung)S03b-DNNx--
11Bảng cân đối số phát sinhS04-DNNx-x
12Sổ quỹ tiền mặtS05a-DNNxxx
13Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặtS05b-DNNxxx
14Sổ tiền gửi ngân hàngS06-DNNxxx
15Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS07-DNNxxx
16Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaS08-DNNxxx
17Thẻ kho (Sổ kho)S09-DNNxxx
18Sổ tài sản cố định (TSCĐ)S10-DNNxxx
19Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụngS11-DNNxxx
20Thẻ Tài sản cố địnhS12-DNNxxx
21Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)S13-DNNxxx
22Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệS14-DNNxxx
23Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệS15-DNNxxx
24Sổ chi tiết tiền vayS16-DNNxxx
25Sổ chi tiết bán hàngS17-DNNxxx
26Sổ chi phí sản xuất, kinh doanhS18-DNNxxx
27Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụS19-DNNxxx
28Sổ chi tiết các tài khoảnS20-DNNxxx
29Sổ chi tiết phát hành cổ phiếuS21-DNNxxx
30Sổ chi tiết cổ phiếu quỹS22-DNNxxx
31Sổ chi tiết đầu tư chứng khoánS23-DNNxxx
32Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanhS24-DNNxxx
33Sổ chi phí đầu tư xây dựngS25-DNNxxx
34Sổ theo dõi thuế GTGTS26-DNNxxx
35Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lạiS27-DNNxxx
36Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảmS28-DNNxxx
37Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp
Ghi chú: x: có, -: không
Chọn: Sổ Nhật ký chung, S03a-DNN


* * *
Quy định về sổ kế toán: http://moj.gov.vn/huongdannv/Lists/TaiLieuNghiepVu/View_Detail.aspx?ItemId=364


Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung được thể hiện trên Sơ đồ số 01.
Trình tự ghi sổ kế toán theo Hình thức kế toán trên máy vi tính được thể hiện trên Sơ đồ số 02.
* * *
Mẫu số S03a-DNN
Đơn vi:………..
Địa chỉ:……….
Mẫu số: S03a – DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ NHẬT KÝ CHUNG
Năm: ....
Đơn vị tính: .................
Ngày, tháng ghi sổ
Chứng từ
Diễn giải
Đã ghi Sổ Cái
STT dòng
Số hiệu TK đối ứng
Số phát sinh
Số hiệu
Ngày, tháng
Nợ
A
B
C
D
E
G
H
1
2
Số trang trước chuyển sang
Cộng chuyển sang trang sau
x
x
x
- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ....
- Ngày mở sổ: .......
Ngày ....tháng ....năm .....
Người ghi sổ
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)Tham khảo: http://misu.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=131&Itemid=122

SỔ SÁCH KẾ TOÁN
Tải (từ misu.vn): Biểu Mẫu Kế Toán
Phần 2: Sổ sách kế toán

I. Các mẫu sổ đặc trưng riêng cho từng loại hình thức ghi sổ

a. Ghi sổ theo hình thức “Nhật ký sổ cái”
1.Nhật ký sổ cái (Mẫu số S01-DNN)

b. Ghi sổ theo hình thức “Chứng từ ghi sổ”
1.Chứng từ ghi sổ (Mẫu số S02a-DNN)
2.Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ (Mẫu số S02b-DNN)
3.Sổ cái (chứng từ ghi sổ) (Mẫu số S02c1-DNN)

c. Ghi sổ theo hình thức “Nhật ký chung”
1.Sổ nhật ký chung (Mẫu số S03a-DNN)
2.Sổ nhật ký thu tiền (Mẫu số S03a1-DNN)
3.Sổ nhật ký chi tiền (Mẫu số S03a2-DNN)
4.Sổ nhật ký mua hàng (Mẫu số S03a3-DNN)
5.Sổ nhật ký bán hàng (Mẫu số S03a4-DNN)
6.Sổ cái (nhật ký chung) (Mẫu số S03b-DNN)


II. Các loại mẫu sổ sách dùng chung cho cả 3 trường hợp ghi sổ

1.Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu số S04-DNN)
2.Sổ quỹ tiền mặt (Mẫu số S05a-DNN)
3.Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt (Mẫu số S05b-DNN)
4.Sổ tiền gửi ngân hàng (Mẫu số S06-DNN)
5.Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S07-DNN)
6.Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa (Mẫu số S08-DNN)
7.Thẻ kho (sổ kho) (Mẫu số S09-DNN)
8.Sổ tài sản cố định (Mẫu số S10-DNN)
9.Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng (Mẫu số S11-DNN)
10.Thẻ tài sản cố định (Mẫu số S12-DNN)
11.Sổ chi tiết thanh toán với người mua (Người bán)(Mẫu số S13-DNN)
12.Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ( S14-DNN)
13.Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ (Mẫu số S15-DNN)
14.Sổ chi tiết tiền vay (Mẫu số S16-DNN)
15.Sổ chi tiết bán hàng (Mẫu số S17-DNN)
16.Sổ chi phí sản xuất kinh doanh (Mẫu số S18-DNN)
17.Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ (Mẫu số S19-DNN)
18.Sổ chi tiết các tài khoản (Mẫu số S20-DNN)
19.Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu (Mẫu số S21-DNN)
20.Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ (Mẫu số S22-DNN)
21.Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán (Mẫu số S23-DNN)
22.Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh (Mẫu số S24-DNN)
23.Sổ chi phí đầu tư xây dựng (Mẫu số S25-DNN)
24.Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được hoàn lại (Mẫu số S27-DNN)
25.Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm (Mẫu số S28-DNN)
Comments