Báo cáo tài chính cuối năm

Báo cáo tài chính năm nộp ở đâu?

Nếu công ty bạn là công ty trách nhiệm hữu hạn, bạn phải làm 3 bản báo cáo tài chính năm:
  • Một bản lưu
  • Một bản nộp lên chi cục thuế (quận, huyện)
  • Một bản nộp lên chi cục thống kê (quận, huyện)
Như vậy vào tháng 1, bạn sẽ phải làm:
  • Khai thuế giá trị gia tăng tháng 12
  • Tờ khai thu nhập doanh nghiệp năm
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn
  • Báo cáo tài chính: Nộp chi cục thuế
  • Báo cáo tài chính: Nộp chi cục thống kê
  • Tờ khai thuế môn bài cho năm mới
Các giấy tờ trên bạn có thể xuất ra từ phần mềm hỗ trợ kê khai thuế của tổng cục thuế.

Trích Nghị định 129
Điều 19. Nơi nhận báo cáo tài chính
Căn cứ Điều 31 của Luật Kế toán, nơi nhận báo cáo tài chính được quy định như sau:
1. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải nộp cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh cùng cấp và cơ quan khác theo quy định của pháp luật.
2. Đối với doanh nghiệp nhà nước còn phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan tài chính cùng cấp.
3. Đơn vị kế toán trực thuộc còn phải nộp báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên.

Địa chỉ các chi cục thống kê có thể tìm kiếm trên mạng Internet.
Comments